null

0

วัดศรีรัตนมงคล(ร้องยาว) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระนพเดช ฐิตฺสิปฺโป คณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๒ มมร วิทยาเขตล้านนา

วัดศรีรัตนมงคล(ร้องยาว) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พระนพเดช ฐิตฺสิปฺโป คณะพุทธศาสตร์ ปีที่ ๒ มมร วิทยาเขตล้านนา


2020-03-01 08:45:57

วัดศรีรัตนมงคล(ร้องยาว)เลขที่ ๒๑๐/๑ หมู่ที่๑ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยทางคณะศรัทธาบ้านร้องยาวมีพ่อบุญมา ถาบุญ พ่อหลวงเลิศ ถาผ่อง พ่อมานิตย์ ถาชื่น พ่อสมบูรณ์ ปันถลา พร้อมคณะศรัทธาบ้านร้องยาวทุกหลังคาเรือนได้ร่วมกันประชุมปรึกษาห่รือกันว่าจะร่วมกันสร้างวัดไว้กับหมู่บ้านร้องยาวเนื่องจากหมู่บ้านร้องยาวอยู่ห่างจากวัดบริเวณใกล้เคียงเวลาไปทำบุญก็ลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปมาก็ลำบากจึงมีมติว่าจะสร้างวัดขึ้นมาเพื่อที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบต่อไปจึงได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านดวงจันทร์ อาริยธมฺโม จากสำนักวัดกองทราย ตำบลหนองผึ้ง

 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างวัดศรีรัตนมงคล(ร้องยาว)เริ่มแรกโดยการจัดซื้อที่ดินก่อนเพราะตอนนั้นยังไม่มีที่ดินที่จะสร้างวัด จึงปรึกษากันหาดูที่ดินที่เหมาะสมจะสร้างวัดได้ ซึ่งก็มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งอยุ่ในบริเวณบ้านร้องยาว เป็นที่ดินเหมาะสมกับการสร้างวัด เนื้อที่๑ไร่ งาน๙๐ตารางวาแต่

เงินที่จะซื้อในตอนนั้นยังไม่เพียงพอที่จะซื้อในราคาเงินสด ท่านพระดวงจันทร์ พร้อมทั้งคณะศรัทธาบ้านร้องยาว จึงปรึกษากันนว่าจะขอซื้อที่ดินแปลงโดยการผ่อนจ่ายเป็นงวด เจ้าขอที่ดินท่านก็ยอมให้จ่ายเป็นงวดโดยการผ่อนในระยะเวลา๒ปีหลังจากซื้อที่ดินเสร็จแล้วท่านพระดวงจันทร์พร้อมด้วยศรัทธาบ้านร้องยาวตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นมาด้วยแรงผู้ใจบุญทั้งหลายตามแต่กำลังศรัทธามีวิหาร วิหารหลวงพ่อสมปรารถนาศาลาบำเพ็ญกุล โรงครัว ห้องน้ำ กุฎิ เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติและเพื่อที่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรได้อยู่จำพรรษาอบรมสั่งสอน

 ศรัทธาสาธุชนปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ก่อนนั้นได้เป็นสำนักสงฆ์ และ เมื่อวันที่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศ การตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ให้สำนักสงฆ์ศรีรัตนมงคล เป็น วัดศรีรัตนมงคล (ร้องยาว) โดยสมบูรณ์ ปัจจุบันทางวัดยังคงต้องซื้อที่ดินขยายอณาเขต และ ปัจจุบันทางวัดก็ยังสร้างพระธาตุเจดีย์ เพื่อไว้เป็นที่กราบไว้สักการะบูชาอีกด้วย


การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส

พระดวงจันทร์ อารยฺธมฺโม รูปที่ ๑ มรณภาพ

พระภานุวัวัฒน์ ภูริวฒฺโนรูปที่ ๒ ลาสิกขา

พระนพเดช ฐิตฺสิปฺโป รูปที่ ๓  ปัจจุบัน