null

0

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบถุง

ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบถุง "ปันสุข" ของสมเด็จพระสังฆราช ผ่านคณะสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ


2020-06-26 15:17:11

คำปราศรัย พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)  ประธานในงานรับมอบถึงปันสุข : ท่านรองอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคน  มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้  ในช่วงเวลาที่ชาติเผชิญเหตุการณ์ดังที่ท่านทั้งหลายรู้กันดีนี้  ผู้คนในชาติเผชิญทุกข์โศก เผชิญควาทุกข์ลำบากในการดำรงชีพ  โดยเฉพาะผู้ที่กำลังประกอบอาชีพ  ทำมาหากินอาชีพยังไม่มั่นคง  ด้วยเหตุนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระเมตตามีพระดำริให้วัดหรือองค์กร  หน่วยงานที่มีศักยภาพในการที่จะเกื้อหนุนแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบาก  ให้มีการตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารหรือนำสิ่งของที่พอจะมีหานำไปเกื้อหนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจคลายทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลานี้  

ซึ่งชาวพุทธทั่วประเทศก็ได้ดำเนินตามแนวพระดำริมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว  ก็เป็นที่ทำให้ผู้ที่ประสบภัยทั้งหลายมีความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์และเมตตาจากคนที่มีทรัพย์พอที่จะเกื้อหนุนคลายความทุกข์ที่มีอยู่ให้เบาบาง   และเป็นการเพิ่มบุญด้วย  ในวันนี้พวกเราก็ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชได้โปรดถุงยังชีพพร้อมด้วยปัจจัย   รวมทั้งผู้ที่มีกุศลและเจตนาบริจาควัตถุสิ่งของอันจะนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก   เมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงน้ำใจที่เกิดจากเมตตาธรรมของพวกเราซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   นับเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจซึ่งจะได้นำไปมอบให้แก่ประชาชนโอกาสต่อไป

วันนี้นับว่าเป็นบุญกิริยาที่สำคัญที่ออกมาจากจิตใจของชาวพุทธ  การนี้องค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมครั้งนี้  ดังนั้น   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่าน  ขอเชิญชวนทุกท่านตั้งสัตยาธิฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือ  คุณพระพุทธเจ้า  คุณพระธรรม   คุณพระสงฆ์และคุณงามความดีของท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของชาวพุทธ   ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบต่ออายุพุทธศาสนาสืบต่อไป  

กิจกรรมเป็นกุลบุตรครั้งนี้จงเป็นบุญบารมีธรรมปกปักรักษาคุ้มครององค์สมเด็จพระสังฆราชให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน   ปราศจากอุปสรรคปัญหาโรคาพยาธิทั้งหลาย  ขอพระองค์จงอยู่เป็นหลักของชาวพุทธนานเท่านาน  ขอความอธิษฐานที่พวกเราได้ตั้งใจ ณ โอกาส  บัดนี้   จงสำเร็จ  จงสำเร็จ  จงสำเร็จ   ทุกประการเทอญ.

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ : ๑๕.๑๔ น.

ปุณณ์  เรืองปภากร  รายงาน