null

0

การฝึกสติ เป็นวาระเร่งด่วนของชาติในสถานการณ์โลกปัจจุบัน:พระอนุรักษ์ ฐิตคุโณ พุทธศาสตร์ ปี ๔

การฝึกสติ เป็นวาระเร่งด่วนของชาติในสถานการณ์โลกปัจจุบัน:พระอนุรักษ์ ฐิตคุโณ พุทธศาสตร์ ปี ๔


2020-02-29 19:39:01

สติ คือ ความระลึกได้ ความนึกขึ้นได้ ความไม่เผลอ ฉุกคิดขึ้นได้ การคุมจิตไว้ในกิจ หมายถึง อาการที่จิตนึกถึงสิ่งที่จะทำจะพูดได้ นึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดไว้แล้วได้ เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม ระงับยับยั้งใจได้ ไม่ให้เลินเล่อพลั้งเผลอ ป้องกันความเสียหายเบื้องต้นยับยั้งชั่งใจไม่บุ่มบ่าม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความไม่ประมาท

สติ ทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ หากนำมาใช้กับทางโลกทั่วไปก็ย่อมมีประโยชน์มหาศาลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ การคิดอ่านย่อมเป็นระบบ จิตย่อมมีสมาธิในการทำกิจการงานใด ๆ อารมณ์มักจะเป็นปกติ ไม่ค่อยโกรธ เครียด หรือทุกข์ใจอะไรมาก ๆ กล่าวโดยรวมคือย่อมเกื้อกูลชีวิตประจำวันทางโลกได้อย่างดีซึ่งเป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน การที่เรามีสติอยู่เนือง ๆ รู้ตัวบ้าง ไม่รู้ตัวบ้าง ทำอย่างติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ก็เพื่อให้สติเกื้อกูลต่อการ “เห็นความจริง” ความจริงนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกายกับใจจุดหมายของการรู้ก็เพื่อให้เห็นความจริง อันได้แก่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่ากายและใจของเรานั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวเรา

ดังนั้น การเจริญสติในปัจจุบัน จึงเป็นกระแสหลักของโลกในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ วงการศึกษา วงการการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น การพัฒนาคุณภาพประชากรให้เข้มแข็งด้วยการเจริญสติ คนฝึกการเจริญสติ กันทั่วโลก สถาบันหลักต่างๆ มีจัดการเรียนการสอนการฝึกสติ ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทห้างร้านต่างๆ สถานปฏิบัติธรรมหลายร้อยแห่ง มูลนิธิต่างๆ และในองค์กรอีกด้วย

สรุปความว่าการพัฒนาจิตโดยการฝึกสติและสมาธิส่งผลต่อสมองโดยตรงจะช่วยให้สมองส่วนหน้าพัฒนามากขึ้น และแม้ว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว แต่สมองส่วนนี้ก็ยังสามารถพัฒนาให้ทํางานดีขึ้นได้และยังสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤติต่างๆได้ทำให้เราสามารถควบคุมการทําางานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น สมองส่วนต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในมุมมองต่อโลกและการดําาเนินชีวิต เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตระหนักรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีควบคุมความกลัวทําาให้มีความกล้ามากขึ้นมีคุณธรรมมีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น